Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Mama kerestetik
[ Kolibri Színház ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2021. január 26. kedd    Mai névnap(ok): Paula, Vanda a - a - a
Se éjszaka, se kert
Éjszakai állatkert
Az Éjszakai állatkert tiszteletre méltóan elszánt, de erősen vitatható szerkesztési elveken nyugvó és legalábbis kérdéses hatástörténeti távlatosságú vállalkozás. Az összeállítást irodalmon kívüli, művészetidegen szempontok határozták meg, mint például a szerző nemisége és a tematikum, melyek a minőségelv felfüggesztése révén olyan konstrukciót eredményeztek, melytől a címbeli két toposz eredeti jelentése távol áll.

„Ne a lélekzetvételt. A zihálást.
Ne a nászasztalt. A lehulló
maradékot, hideget, árnyakat.
Ne a mozdulatot. A kapkodást.
A kampó csöndjét, azt jegyezd.

[…]

Akkor talán még napjaidban
hírül adhatod azt, miről
hírt adnod itt egyedűl érdemes.

Írnok,
akkor talán nem jártál itt hiába.”
Pilinszky János: Intelem

„Csak jóság van, és nincsenek nemek.”
Pilinszky János: Levél

Kevés kortárs irodalmi alkotás megjelenését kísérte oly kitüntetett médiafigyelem, mint az Éjszakai állatkert című prózagyűjteményét. Az Antológia a női szexualitásról alcímmel ellátott kötet szerkesztői s részben szerzői (a három „artizán”: Bódis Kriszta, Forgács Zsuzsa Bruria és Gordon Agáta) a nyomtatott és elektronikus sajtó számos fórumán taglalhatták a könyvet összeállító koncepció ideológiai összetevőit; ugyanakkor csaknem példátlan jelenségnek érezhetjük a kritikai fogadtatás rendkívüli megosztottságát, a recepciós szólamok beszédes szélsőségességét is: a skála a tapintatosan bókoló könyvismertetéstől (Kálmán C. György: Mutogatós nénik = Magyar Narancs, 2005. november 24., 30-31. old.) a kritikaírást mű híján megtagadó kritikáig (Alexa Károly: Könyvről könyvre – „Na ne” = Életünk, 2006/1., 91-96. old.) terjed.

Bódis Kriszta Gordon Agáta Forgács Zsuzsa
 
A 33 szerző(nő) 56 rövidprózáját tartalmazó kötetet a szerencsésnél talán erőteljesebb öndefiníciós igényű fülszöveg ajánlja az olvasó figyelmébe. Eszerint „korszaknyitó könyv”-ről volna szó, melyben „harminchárom eredeti, magával ragadó hang” beszél „vágyról, szenvedélyről, szerelemről és erőszakról”. A „női tapasztalat világá”-ról. Ha udvariasan eltekintünk is attól a hermeneutikai képtelenségtől, hogy itt egy olvasatok előtti mű tulajdonít magának olvasástörténeti jelentőséget, a szerkesztés logikája ugyanúgy zavarba ejtheti a befogadót (s kelthet zavart a befogadásban). A feminista áthallású szerkesztői szándék, ha jól értjük, elsődlegesen az lett volna: a férfi-központú és férfi-észjárás uralta kulturális, irodalmi, nyelvi hagyomány(ok) ellenében – vagy az(oka)t kiegészítendő – végre mutatkozzék meg, nyilvánítsa meg magát, találjon saját nyelvre a női világlátás, létfölfogás, életérzés is. Jelen kötetben a testre, a testiségre, a szexualitásra összpontosítva figyelmét. Ez az elvileg ésszerűnek tetsző kívánalom azonban, úgy tűnik föl, éppen azzal nem számolt, ami a kísérlet lényegi eleme: az irodalommal, az irodalmisággal, az irodalom nyelvi létmódjával. A pszichologizáló szerzőközpontúság, mely nemcsak a szerző és szöveg viszonyát gondolja problémátlanul leírhatónak, de a szövegből „visszakereshető” írói elképzelés, élmény, gondolat nemi kódoltságát is természetesnek veszi, éppen csak az elmúlt évtizedek irodalmi közgondolkodásának korszakos változásairól nem látszik tudomást venni. A „Mert hova jutottam – sehova, / színtelen seholba, semmibe, / halálosan puszta papírhoz.” (Nagy László: Új évszak jön) vagy a „Létem papírnyi, / senki ne akarjon egyéb találkozásra bírni.” (Tandori Dezső: Ami másokra tart) típusú, önreflexív szövegi belátásokban is jól értelmezhető elvről, szerző és mű kapcsolatának kétséges relevanciájáról, mű és befogadó viszonyának kijátszhatatlan összetettségéről.
Mindehhez járul, hogy az írások zöme az én-elbeszélés nem kifejezetten változatos technikáit gyakorolja. A vallomásos alanyiságú elbeszélésmód narrációs egyszerűsége, prózapoétikai iskolázatlansága (a szövegek többségében), megtámogatva a kötethez fűzött szerkesztői magyarázatokkal, alig értékelhető esztétikai minőséget eredményez – mely még a lélektani nyomatékú művészetértés egy lehetséges nézőpontjából tekintve is ingatag teljesítménynek mutatja magát: „A személyesség behatároltság, sőt bűn a művészet számára. Az a »művészet«, ami csak, illetve jobbadán személyes, megérdemli, hogy neurózisként kezeljék.” (Carl Gustav Jung: A szellem jelensége a művészetben és a tudományokban)

 
A kötet nyelvi–esztétikai színvonala olyannyira egyenetlen, hogy joggal lehet tartani attól, csak idő kérdése, s az Éjszakai állatkert hatástörténeti csapdahelyzetbe, a befogadás holt terébe kerül: irodalomként tudniillik kevéssé vehető komolyan, szociografikus érvényű, dokumentarista jelentőségű munkaként viszont – a szövegek fikciós megalkotottsága folytán – szintén nem kínál megbízható olvasatokat.
Találomra kiragadott példákkal: „Amióta az eszét tudta, a testi szerelem oly természetes volt őneki, mint ahogy a nap jár” – indítja az egyik darabot egy meglehetősen suta mondat (Abody Rita: A kalandor). Egy másik fölütésben az életút amúgy is veszélyesen terhelt toposzának képzavarba futtatása válik kellemetlen olvasástapasztalattá: „Életem története vándorlások története. Utam keresztülfutott számos férfitesten, miket elém vetett jó- és balsorsom, akadálynak, vagy hogy fasorként szegélyezzék az ösvényt, melyen jártam.” (Bárdos Deák Ágnes: 1 férfi) De olvasatunkban az alábbi, a merészebb lektűrirodalom tájékozódási irányait és nyelvi állagát megidéző novellazárlat sem válik a kötet nagyobb dicsőségére: „– De a vakbelemet most már egészen biztosan nem tetszik megkapni – fűztem hozzá pimasz elégedettséggel, aztán teljes testemmel a csempének feszülve, a zuhanyzó slagját is eldobva, most már csak a kezemet használva, engedtem, hogy harmadszor is elborítson a kéjhullám.” (Forgács Zsuzsa Bruria: Sterogenolos gyönyör) És a sor, sajnos, folytatható volna.

a szerzõk, a teljesség igénye nélkül
 
A dilettantizmus öntudata gyakran az infantilizmus báját írja a szövegekre; jellemzőnek gondolhatjuk a kötetet záró szerzői bemutatkozások némelyikének a humor, a könnyedség és az egyediség érdekében tett retorikus erőfeszítéseit (melyek inkább emlékeztetnek a középiskolás mentalitás útkereső ambíciójára, mint átgondolt és kiérlelt nyelvi önmegnyilvánításra): „Testben és lélekben hol könnyedebben, hol súlyosabban tölti büntetését a Föld nevű fegyenctelepen, de ez idáig még nem sikerült egészen pontosan kiderítenie, milyen kihágásért is küldték a bolygóra.” (Forgács Zsuzsa Bruria); „1963-ban született egy klinikán, azonosítatlan nemű magoncként.” (Gordon Agáta); „Miskolc város lakossága 1981. október 5-én növekedett eggyel, mert megszülettem.” (Kupcsik Lidi) stb. (Van szerencsére kivétel is: a kötet címét adó szöveget is jegyző Bán Zsófia sorai szórakoztatóan tartalmasak, míg például Tóth Krisztina mondatai személyességükben is tárgyra szorítkozóak.)
A kötet, szándéka ellenére, nem hat provokatív erővel, nem szolgál revelatív tapasztalattal, nem zaklat föl és (hihetőleg) nem fordít korszakot. Nem, mert a testiség élményéről, a szexualitás világáról, az érzelmek és érzékek titkos rendjéről az írások túlnyomó hányada részint a közhelyek, részint a keresetten formabontó megoldások szintjén értekezik. A Pilinszky-féle „angyal” létállapotától már-már programszerűen elzárva hőseiket (s az olvasókat): „Nadrágos kutyák, azok voltunk, / a pipere, a maszk alatt / verítékező állatok, / szoknyás medvék, rabmadarak. // Azok voltunk. De most, egy percre, / a halott kéz s az öntudatlan / ziháló törzs úgy tündököl, / és úgy kopár, ahogy egy angyal.” (Pilinszky János: Szabadulás)
Elvétve, természetesen, értelmezésre és újraértelmezésre érdemes szövegeket is találni a kötetben; Bánki Éva vagy Polcz Alaine írásművészetének jelentőségére például nyilván nem most derül először fény. (Még a három nem kortárs szerző, Csinszka [Boncza Berta], Korzáti Erzsébet és Harmos Ilona amúgy mérsékelten jelentékeny írásai is fölértékelődnek ebben a nyelvi közegben, kiszámíthatóan pontos és stílusbravúrokra nem törő beszédmódjukkal.) Ám ez, ezúttal, kevés. Kevés, ha arra gondolunk: irodalomtörténetünk kánonja szép számmal mutat föl – Kaffka Margittól Nemes Nagy Ágnesen és Székely Magdán át Takács Zsuzsáig, Szabó T. Annáig vagy Bánki Éváig – olyan életműveket (irodalmi teljesítményeket), melyek bizonyosan nem szorulnak rá a szerző nemiségével bíbelődés kétes argumentációs hozadékaira. Mert ugyan kinek jutna eszébe a Hangyaboly klasszikus modern prózanyelvét, az Aranyerdő újholdas versnyelvtanát vagy a Között tárgyias hermetizmusba zárt létbölcseletét értelmezve, az Üdvözlégy, utazás! ontoteologikus szemléletmódú darabjait, a Rögzített mozgás „helyrajzi” lírájának remekeit vagy az Aranyhímzés nyelv- és történelemfilozófiai eszmefuttásait olvasva a jelzett művekben valaminő sajátosan női nézőpontból következő világlátás nyomait keresni? S ha eszébe jutna is, találna-e mást, mint irodalmat? (Innét tekintve akár a sikertelenség kapkodó önigazolásaként is értelmezhető „A Nemlétező Női Irodalom Kitakart Psyché sorozata” ezen első kötetének föltűnő rekanonizációs eltökéltsége.) Mindent összevetve, az Éjszakai állatkert tiszteletre méltóan elszánt, de erősen vitatható szerkesztési elveken nyugvó és legalábbis kérdéses hatástörténeti távlatosságú vállalkozás. Az összeállítás irodalmon kívüli, azaz művészetidegen szempontjai (a szerző nemisége és a tematikum meghatározottsága) a minőségelv felfüggesztése révén olyan konstrukciót eredményeztek, melytől a címbeli két toposz, az éjszaka és a(z állatkertből egy lehetséges olvasatban kiváló) kert jószerivel minden lehetséges szimbolikus tartalma, mindahány jótékony szemantikai többlete távol áll: a létet előző semmi rejtelme s a titkokban gazdag sötét hívása–fenyegetése éppúgy, mint a paradicsomi teljesség ideája, vagy, egyszerűen: a művelt, megművelt emberi világ otthonossága, a kultúra biztonsága és bizonyossága.

Bódis Kriszta, Forgács Zsuzsa Bruria, Gordon Agáta (szerk.): Éjszakai állatkert. Antológia a női szexualitásról, Bp., Jonathan Miller Kiadó – Artizánok („Kitakart Psyché” 1.), 2005.

   Kapcsolódó:
   Gergely Edit helyszínije a Szigetről: Nők szabad iskolája
   
   

[ Halmai Tamás ] 2006-03-14 11:41:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Szakonyi Károlynak
Mindenek előtt: nem szép félrevezetni a világot! A Németh Lajos lehet, hogy nyolcvankilenc éves, de a Szakonyi Karcsiról senki nem hiszi el, hiába csináltatott magának jó pár éve ilyen szép ősz maszkot. (Kadelka Lászlótól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
Covid mentes Ünnepeket Kívánunk!

Wisinger István – Pulitzer

Marton Mária - Ki hitte volna

Szabó András - Torzulás

Hazám-díj 2020

Születésnapi levél - Szakonyi Károlynak

Kétszázharminc éves a magyar nyelvű színjátszás

Ősbemutató Székesfehérváron

A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

„ Távoli üzenet”

Déri Miklós fotóművész kiállítása

Átadták az első Heller Ágnes-díjat

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]