Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Cseresznyéskert
[ Vígszínház ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2021. január 27. szerda    Mai névnap(ok): Angelika, Botár a - a - a
97 éve született Szentkuthy Miklós
   1934 - Megjelenik a Prae. A vaskos könyv a szerző magánkiadása. A mű botrányt vált ki. Németh László, Hamvas Béla, Szerb Antal elismerőleg nyilatkozik róla, de a legtöbben, mint Halász Gábor és Babits Mihály kudarcként értékelik a művet.


   
   
   Szentkuthy Miklós (1908-1988
   
   

   1908. június 2-án született Pesten, a VI. ker. (ma XIII.) Lehel utca 8/a. számú házban. Édesapja Pfisterer Lajos, a nagy múltú német Pfisterer család leszármazottja, aki a Kultuszminisztériumban az állam és egyház közös jogi ügyeit intézte. Édesanyja Götzler Gizella, a Lehel utcai ház egyik munkáscsaládjának leánya. Az író polgári neve élete végéig Pfisterer Miklós maradt, de irodalmi munkáit kezdettől fogva Szentkuthy néven jegyezte.
   
   1908-13 - A szülők puritán szellemben nevelik gyermeküket, a legcsekélyebb fényűzéstől is távol tartva őt. Ugyanakkor édesapja minden olyan könyvet megvesz, ami megtetszik a fiának: a Don Quijotét, Arany Toldi trilógiáját, egy Greco-albumot. Édesanyja zárkózott természetű, már gyermekkorában apáca szeretett volna lenni, szinte szemérmességi mániában szenved. Férjével mindenben egyetért: az embereket, virágokat, állatokat egyaránt nem szeretik. Gyermekük ebben a fantáziátlan, halott világban könyveibe bújva, képzeletével teremti meg a maga külön, színes világát. Erről bővebben a Barokk Róbert c. 19 éves korában írt regényében.
   
   1914-18 - Werbőczy utcai elemi iskola (ma Táncsics M. u. a Várban). 1914-ben a Lehel utcából Budára költözik a család, az I. kerület Enyedi utca 11/a. számú házba. 1931-ig, tanulmányainak befejezéséig itt él az író szüleivel. Édesapja a világháborúban frontszolgálaton.
   
   1918-26 - Attila utcai Werbőczy (ma Petőfi) gimnázium. Már elemiben falja a könyveket, a Pallas Lexikon mindennapos olvasmányává válik. Jól ismeri Vörösmarty, Petőfi, Arany, Goethe költészetét. Mária-kongreganistává avatják a Várpalotában, a Zsigmond kápolnában. Prefektusi teendőit aggályos komolysággal végzi. Szónoki tehetségét ekkor fedezik fel és mindenhova őt küldik beszédeket tartani.
   
   1925 - Szüleivel részt vesz a szentévi zarándoklaton: Velence, Róma, Firenze, Assisi, Nápoly, Pompeji. Az egész társaság idegenvezetőjeként járja be Itáliát. Az első nagy katedrális-élmények!
   
   1926 - Az országos irodalmi tanulmányi versenyen első díjat nyer egy igencsak nem szentkuthys téma feldolgozásával: "A cigány alakja a magyar irodalomban" című dolgozatával. Vajthó László tanár úr bevezeti a Napkelet szerkesztőségébe és javaslatára felveszi a Szenkuthy Miklós írói nevet.
   
   1926-1931 - Pázmány Péter Tudományegyetem, Bölcsész kar, angol-francia-magyar szakos tanárjelölt. 1926 nyara angol tanulással telik. Megveszi Oxford-kiadásban Shakespeare összes műveit és a Cassels Dictionaryt. Nagy meglepetést okoz neki, hogy az egyetemi előadások kezdettől fogva angolul és franciául folytak. Angol tanára Yolland Arthur, francia professzora Eckhardt Sándor. Legnagyobb elismeréssel Horváth Jánosról nyilatkozik. Egyetemi tanulmányai során legnagyobb kínnal a nyelvészeti órákat hallgatja. A finnugor összehasonlító nyelvészetben semmi vonzót nem talál. Olyan nagy ellenállás alakul ki benne, hogy magyarból - a nyelvészet miatt - a szakvizsgát sem teszi le. Így az egyetemet angol, francia szakvizsgával és doktorátussal zárja, magyarból csak a doktorátusit szerezi meg. Ez pedig azt jelenti, hogy hivatalosan egy iskolában sem taníthatott volna magyart. Egyetemi éveiben két nagy barátja Szerb Antal (1901-1945) és Halász Gábor (1901-1945). Szerb Antal ihleti a XVIII. század megismerésére, neki köszönheti első Orpheus-füzetének témáját, Casanova emlékiratait is. Halász Gáborhoz az angol irodalomért való rajongásuk miatt kötődik. Rendszeresen járatják T. S. Eliot The Criterion címu folyóiratát és kedvenc lapjaik között van a Times Literary Supplement is, amelynek állandó munkatársi közé többek között T. S. Eliot, Virginia Woolf és Aldous Huxley is tartozik.
   
   1928 május - Az angol szemináriumban megismerkedik Eppinger Dórával. Május 21-én későbbi feleségét bemutatja szüleinek; ezt a napot minden évben megünnepelték. A nagy szerelemtől felindulva ebben az évben határozza el, hogy gyermekkori bandzsaságát Grósz Emil professzorral megoperáltatja.
   
   1928 nyara - Édesapjával óriási utazást tesznek Európában. Szabályos XVIII. századi grand tour ez, melynek köszönhetoen Szentkuthy eljut régóta áhított városaiba, Párizsba és Londonba, Nizzába és Milánóba. Megszületik benne a Prae gondolata, és hazatérve elkezdi írni első nagy opuszát.
   
   1931 október 19-én a városligeti Jáki templomban gróf Mikes János szombathelyi püspök áldásával Szentkuthy házasságot köt dr. Eppinger Dórával ( 1906. szeptember 6. - 1989 szepember 14. Bp. - Dollykának becézi)
   
   1931-1932 - Egyéves angliai ösztöndíjat kap, hogy doktori disszertációját (A Jakab-kori angol irodalom) tovább fejlessze. Dollyval Franciaországot, Németországot és Itáliát is bejárják, eljutnak Bécsbe és Prágába is.
   
   1932. okt. 8. - Budapest, gyermeke születése (Pfisterer Marion).
   
   1932-1939 - Középiskolai tanár a VII. kerületi Barcsay utcai Madách Imre Gimnáziumban. Tanári beceneve: Fityó. A Naphegyre, az I. kerület Derék utca 21. fsz. 1. számú lakásba költöznek. Itt 1945-ig élnek.
   
   1934 - Megjelenik a Prae. A vaskos könyv a szerző magánkiadása. A mű botrányt vált ki. Németh László, Hamvas Béla, Szerb Antal elismerőleg nyilatkozik róla, de a legtöbben, mint Halász Gábor és Babits Mihály kudarcként értékelik a művet.
   
   1935 - Megjelenik Az egyetlen metafora felé, melyet a szerző azért írt, hogy lerombolja az intellektuális szörny mítoszát, amelyet kialakítottak róla.
   
   1936 - Elnyeri a Magyar Külügyi Társaság pályadíját: több hetes genfi tanulmányúton vesz részt, hogy tanulmányozza a Népszövetségi Államok tevékenységét. Megjelenik Fejezet a szerelemről című regénye. A Füsi József és Horváth Béla által alapított Mikes Kelemen Akadémia tagja.
   
   1937 - Itáliai körutazás Sőtér Istvánnal. Velencében, a Tintoretto-kiállítás akkora hatással van rá, hogy hazatérése után feleségével másnap visszautaznak Velencébe, hogy együtt gyönyörködjenek a képekben. Megszületik az Orpheus terve. Ősszel hét alkalommal nézi meg az Operában Monteverdi Orfeóját.
   
   1939 - A Madách-gimnáziumban pofon üti egyik tanítványát, ezért áthelyezik az óbudai Árpád Gimnáziumba, ahol 1948-ig tanít. Előfizetési felhívást jelentet meg a Szent Orpheus Breviáriuma című készülő művéhez. Megjelenik a Széljegyzetek Casanovához című „fekete Orpheus-füzet”, amelynek példányait a Magyar Királyi Törvényszék vallásgyalázás és közszeméremsértés miatt bezúzásra ítél. Megjelenik a Fekete reneszánsz című második Orpheus-füzet. Ezentúl rendszeresen írja naplóját, amelyet élete végéig minden nap vezet.
   
   1940 - Megjelenik az Eszkoriál.
   
   1942 - Megírja a Vallomás és bábjátékot, amit ebben az évben ki is ad. Ennek előszavában leszögezi: az Orpheus célja a „legfélreismerhetetlenebbül humanista cél”, amely arra keresi a válasz, hogy „milyen legyen és mit tegyen az új ember”. De 1942 után már csak 1972-ben tér vissza az Orpheus-mu folytatásához.
   
   1942-1944 - Megírja Mozartról, Szophoklészről, Hölderlinről, Szabó Lorincről, Baudelaire-ről szóló nagy tanulmányait, de nagyobb lélegzetű mű megírásába nem kezd bele.
   
   1944-1945 - Légoltalmi szakaszparancsnok a budai Várban.
   
   1946. május 9-én - a XII. kerületi Szilágyi Erzsébet fasor 28. számú ház első emeleti lakásba költöznek, ahol életük végéig laknak.
   
   1948 - Baumgarten-díjat kap és egyéves állami ösztöndíjat Angliába. Távollétében elbocsátják az Óbudai Árpád-gimnáziumból.
   
   1949-1958 - Visszatérése után középiskolai tanár a budapesti Márvány utcai Kossuth közgazdasági technikumban.
   
   1956-67 - 1956 februártól októberig megírja első életrajzi fantáziáját Mozartról Divertimento címmel. 1967-ig még négy művészről ír életrajzi fantáziát: Haydn-ról (Doktor Haydn, 1959), Goethéről (Arc és álarc, 1962), Dürerrol (Saturnus fia, 1966), és Händelről (Händel, 1967). E regényeket „Önarckép álarcokban” összefoglaló címen szándékozik megjelentetni, de ennek az öt könyvből álló sorozatnak a kiadása csak halála után kezdodik meg. 1999-ig két kötet jelenik meg: a Saturnus fia és a Divertimento.
   
   1958-1988 - Nyugdíjaztatja magát. Az írásnak él.
   
   1974-1978 - Súlyos depresszió, alkotómunkára képtelen. Csak regényvázlatokat ír, és naplóját rendszeresen tovább vezeti.
   
   1977 júliusában - megismerkedik Tompa Máriával, aki titkárnője és munkatársa lesz, majd halála után hagyatékának gondozója.
   
   1980 - Magveto kiadónál második kiadásban megjelenik a Prae. Folytatja a Szent Orpheus Breviáriumát. Elkezdi a Véres Szamár írását.
   
   1983. január 6 - 1983. május 7 között a Petőfi Irodalmi Múzeum számára beszélgetés készül vele, amit Kabdebó Lóránt vezet összesen huszonhét alkalommal. Az 1496 oldalnyi gépelt anyagból Tompa Mária megszerkeszti a Frivolitások és hitvallások című kötetet, mely az 1988 júniusi könyvhéten nagy sikert arat.
   
   1984. - Megjelenik a Fejezet a szerelemről.
   
   1985. - Megjelenik Az egyetlen metafora felé és a Múzsák testamentuma.
   
   1986 júniusában - 12 órás videó-beszélgetés készül az íróval, melyből Jeles András készít egy kétórás verziót a televízió számára Arc és álarc (1990) címmel és ennek alapján Tompa Mária szerkesztésében elkészül a Harmonikus tépett lélek című kötet (1994).
   
   1988 - Megkapja a Kossuth-díjat. Nívó-díjjal tüntetik ki Joyce: Ulysses-fordításáért
   
   1988. - július 18-án meghal.
   
   1989. szeptember 14. feleségének halála Budapesten.
   
   Hegyi Katalin biográfiája alapján összeállította Tóth Dezső
   
   
   Kapcsolódó:
   Szentkuthy Miklós
   
   szentkuthymiklos.hu
       

2005-06-01 21:13:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Szakonyi Károlynak
Mindenek előtt: nem szép félrevezetni a világot! A Németh Lajos lehet, hogy nyolcvankilenc éves, de a Szakonyi Karcsiról senki nem hiszi el, hiába csináltatott magának jó pár éve ilyen szép ősz maszkot. (Kadelka Lászlótól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
Covid mentes Ünnepeket Kívánunk!

Wisinger István – Pulitzer

Marton Mária - Ki hitte volna

Szabó András - Torzulás

Hazám-díj 2020

Születésnapi levél - Szakonyi Károlynak

Kétszázharminc éves a magyar nyelvű színjátszás

Ősbemutató Székesfehérváron

A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

„ Távoli üzenet”

Déri Miklós fotóművész kiállítása

Átadták az első Heller Ágnes-díjat

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]