Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Úrhatnám polgár
[ Vígszínház ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2021. január 18. hétfő    Mai névnap(ok): Beatrix, Piroska a - a - a
Rekviem egy fordítói műhelyért
Nekrológot haláleset után szokás írni. Mit kell tenni azonban, ha megszűnt egy fordítói műhely? - Kovács Ilona, műfordító írása.

A CIEF (Centre Interuniversitaire d’Études Françaises, az ELTE Trefort-kerti (Múzeum krt. !.) épülete melletti F épület alagsorában) honlapján jelenleg (2009. aug. 28.) is az alábbiak olvashatók a hajdan létezett, de éppen 3 éve megszűnt Atelier de traduction címszó alatt (idemásolom, mert talán egyszer mégis lekerül a honlapról):

ATELIER DE TRADUCTION LITTÉRAIRE/Atelier Français-Hongrois

1/ Kortárs francia és frankofón szerzők fordítása (Agota Kristof/Kristóf Ágota, Nancy Huston, Pierre Michon, Gabrielle Roy, Tahar Djaout, Aichetou és mások műveiből vett szemelvények magyarul);

2/ Fordításelméleti szövegek ismertetése és újonnan megjelent, franciából készült fordítások megvitatása. / Első óra: 2006. február 13., hétfő, 15 óra

Szemináriumvezető: Kovács Ilona.

Index-aláírás: az első órán.

Hely és idő: Minden hétfőn délután 15 és 16:30 között, a CIEF-ben

A margón szintén ott ragadt egy utolsó közös munka tartalomjegyzéke, egy rövid novella-fordítási est műsora :

Agota Kristof szövegei: Murár Veronika: A postaláda [La boîte aux lettres]; Szikrai Titanilla: A fejsze [La hache]; Petrás Anna: Az író [L’écrivain]; Czeglédy Orsolya: Nem eszem többé [Je ne mange plus]; Huszthy Alma: Apám [Mon père];

Annie Saumont szövege: Göde Zsófia: Egy estém otthon [Un soir, à la maison]

Paul Fournel szövegei: Kováts Zsófia: Norbert szerelmes [Norbert amoureux]; Prakfalvi Réka: A galambok; Gödölle Gáspár: Lipogramma; Alphonse Allais szövege: Szebenyi Kata: A 22-es ébresztője; Nancy Houston: Les Variations Goldberg, lefordított szemelvények: Mezey Eszter: Goldberg-variációk (Állókép, 1. rész); Horváth Eszter: Goldberg-variációk (Állókép, 2. rész); Szabó Csaba: Goldberg-variációk.

Ezt a francia szövegek magyarra fordítására, és ált. a műfordítás problémáira szakosodott ATELIER-t 1993-ban alapította közösen az ELTE és a Francia Nagykövetség kulturális részlege, amelynek akkor Mme Françoise Allaire volt a vezetője. A fordítói szeminárium az ugyancsak kétoldalú, francia - magyar egyezményben megnyitott CIEF keretein belül működött, és ennek értelmében az igazgatót a magyar fél, helyettesét pedig a francia fél delegálta. 2007-ig magyar részről Karafiáth Judit igazgatta az intézményt, francia részről pedig egymást követték az ELTE Francia Tanszékének francia lektorai (azaz. előbb Nathalie Arnaud, majd Patrick Quillier, Elisabeth Chalier-Visuvalingam, Yann Foucault, végül Thierry Fouilleul ¤ lettek hivatalból a CIEF igazgatóhelyettesei. Valamennyien lelkesen támogatták a francia fél képviseletében és személyesen egyaránt a műfordító-képzést.

Az egyetemek tanszékein, különösen a francia területen, csak igen ritkán szoktak műfordítást tanítani, vagy csak elszórtan, többnyire egy-egy műfordító személyes kezdeményezésére, vagy egy nyelvi, vagy a világirodalmi, ill. komparatisztika-tanszék keretében. Az ELTE Francia Tanszékén Süpek Ottó hosszú működése alatt már csak azért sem lehetett ilyesmiről szó, , mert az ő Villon-fordítását az Európa Kiadó (személy szerint az akkori francia szerkesztő, Antal László) visszautasította, és ettől kezdve nemcsak Antal összes fordítása került fekete listára, de magáról a tevékenységről sem volt ildomos beszélni. A CIEF azonban már készségesen felkarolta az ügyet, és attól kezdve 14 évig működött Atelier de traduction néven a műfordítói kurzus. Nyitva állt mindenki előtt, nemcsak a budapesti diákok, hanem minden francia nyelv iránt érdeklődő előtt: elsősorban persze az ország bármelyik oktatási intézményében franciát tanuló, oktató, vagy fordítással bármilyen formában foglalkozó amatőrök és profik előtt.

 

A tanfolyam céljának felfogása folyamatosan változott a 14 év alatt: előbb a műfordítás elméletének főbb irányait és a nagyhírű műfordítók munkásságát igyekezett bemutatni, és ebben a szakaszban Albert Sándor igen aktív szerepet vállalt az elméleti, traduktológiai olvasmányok, előadások, a tematika és a bibliográfia összeállításában.¤¤ Az akkor meghívott előadók közül többen ma már nem is élnek (pl. Antal László, Pór Judit, Vajda András), és a 90-es években lefolytatott nagy vitákat a francia klasszikusok fordításáról (Flaubert, Proust, Chateaubriand, XIX. századi költők, mint Mallarmé és Rimbaud, drámaírók, pl. Marivaux, Molière, stb.) ma már emiatt sem lehetne hasonló formában lefolytatni. Mások szerencsére nemcsak élnek, hanem elismert és aktív műfordítók azóta is, mint pl. Ádám Péter vagy Vargyas Zoltán. Az utóbbival nemcsak Sade máki műveinek magyar fordíthatóságát, változatait és dilemmáit beszéltük meg. Menet közben jöttünk rá, hogy bármennyire fontos az elméleti tájékozottság, de legalább olyan fontos a fordítás gyakorlása is, és hogy hallgatók erre szintén igényt tartanak. Így alakult át az Atelier nyitott fordítás-órává., amelyet az ELTE elismert tanrendi óraként, és ettől kezdve a diákok jegyet is kaphattak, megfelelő követelmények teljesítése után.

Ebben az időszakban merült fel először a fordítások kiadásának kérdése, hogy nem lehetne-e kiadóval tárgyalni, és megfelelő kontrollszerkesztői munka után megjelentetni valamelyik magyarul még ki nem adott szerzőt a francia követség kulturális osztályának Kosztolányi-programja segítségével. Ez a program a francia és frankofón szerzők magyar fordításban való kiadását hivatott támogatni lassan húsz éve, és nem volt nehéz olyan, ebbe a profilba beleillő szerzőt találni, aki piaci szempontból nem feltétlenül nyereséges, de támogatással fontosnak ítélheti a megjelentetését. Az első kötet a Yourcenar-szemináriumok során állt össze a Nouvelles orientales /Keleti történetek anyagából, és Vargyas Zoltán jóvoltából az AKGA jelentette meg 2001-ben. Ő akkoriban az AKGA Junior Kiadó kft. szerkesztője volt, az óbudai Alternatív Gimnázium szomszédságában, és hatalmas szerkesztői és fordítói rutinja és lelkesedése sokat lendített a köteten. A kettőnk nevén jelent meg, de legalább olyan fontos, hogy minden szövegben sok munka sűrűsödött össze, akkor is, ha a diák-fordítók munkáin még sokat kellett csiszolni. Ahogyan az utószóban fel is soroltam azokat, akiknek a munkájából sok belekerült a végleges változatba, most is jelzem azok nevét, akik hozzájárultak a sikerhez, és azóta vagy doktori képzésben tanulnak tovább, vagy fordítók lettek, még ha nem is minden esetben műfordítók: Bereczki Péter, Száraz Katalin, Andorka Eszter. Viszont megörökíteném az összes Atelier-résztvevő nevét, aki dolgozott Yourcenar-fordításokon, és ötleteit valamilyen fel is használtuk a kötetben: Pataki András, Tímár Rita, Farkas Ágnes, Suchtár Natasa, Kovács Balázs, Gyarmathy Bea, Fekete Judit, Horváth Katalin, Verő Lilla, Jávorka Tünde, Hetényi Nikoletta.

A kétnyelvű Yourcenar-kötet ott is segít a szövegek befogadásában, ahol a fordítás nem optimális, sőt, tanítási célokra is nagyon alkalmas egy ilyen, más formában magyarul nem létező, párhuzamos kiadás. A fordítások színvonalát nem én vagyok hivatott megítélni, hiszen többszörösen érintett vagyok, de az mindenképpen jó, hogy a kiváló francia írónőnek ez a magyarul ismeretlen munkája megjelent magyarul.

Az alapelv a kötetek összeállításánál vagy kiválasztásánál természetesen az volt, hogy magyarul eddig ismeretlen szerzőket (nem feltétlenül kortárs-írókat!) adjunk közre, ha lehet, és a Kosztolányi - program célkitűzéseivel is ez vágott jobban egybe, bár ott nagy klasszikusok nem-létező magyar változatára is lehetett támogatást kapni (pl. Casanova magyar kiadására az Atlantisz Kiadó kétszer is kapott hozzájárulást).

Ez a törekvés vezetett az utolsó években egy másik kötet kiadásához: Paul Fournel: Les athlètes dans leur tête, Seuil, 1998. magyar változata így állt össze több éves munka során. A szerző magyar megismertetése annál inkább időszerű volt, mert az Oulipo új generációjának szerzői közül akkor senkinek nem jelent még meg magyarul szövege. Az elég szerencsétlenre sikeredett magyar címen Játék - a sportolók fejével az Aeternitas adta ki a kötetet (Bp. 2008) Ez a könyv is több éves közös munka során készült el, de itt valóban a diákok lelkesedése és önálló szervezése nyomán lett a szövegekből könyv.

Az Oulipo még a második ezredforduló táján sem igazán ismert nálunk, mert egy-két kivétellel, pl. Georges Perec, nincsenek lefordítva a szövegek. Ráadásul, akárcsak Sade márki esetében a nem tipikusan szadista, ill. ebben az esetben oulipós szövegeket adták ki korábban (ld. Perec: A Dolgok: történet a hatvanas évekből, Bp. Európa, 1966, ford. Réz Pál ; Az alvó ember, uo. 1968, stb.). Fournel a fiatalabb generációhoz tartozik Jacques Jouet-val együtt, és mindketten felfedezésre várnak nálunk. Az Atelier 2006-7-8-as csoportjaiból verbuválódott az a csapat, amely elkezdett lelkesedni Fournel szövegeiért, és komoly szervezőmunkába kezdett a lefordított művek kiadásáért. Név szerint : Herman Zita, Horváth Eszter, Kováts Zsófia, Prakfalvi Réka és Szabó Csaba. Tudomásom szerint Kováts Zsófia és Herman Zita kezdték el szervezni a későbbi Fournel-kötet munkálatait, miután velem való egyeztetés után több Fournel-mű ismeretében a sportolós könyv mellett döntöttünk. Ezután, a korábban már bevált módszert követve, a szemináriumokon felosztottuk a szövegeket, és a diákok maguk néztek utána a pályázati lehetőségeknek (IFH, P.A.P. Kosztolányi), és ők találtak kiadót Csabai Tamás frankofón elkötelezettségű műhelyében : ld. www.aeternitas.hu címen. Csabai Tamás maga is kiváló franciás lévén, addigra már elindította a L’Intérieur/ A kortárs francia irodalom remekei c. sorozatát, amelyiknek az ötödik, és sajnos, tudtommal utolsó, darabja lett a Fournel-kötet.

¤ Pontos időrendben : Nathalie Arnaud (1986-1991), Elisabeth Chalier-Visuvalingam (1991-1995), Patrick Quillier (1995-1999), Yann Foucault (1999-2004), Thierry Fouilleul ( 2004-2008).

¤¤ Kezdettől fogva ő állította össze a változó bibliográfiákat, de amikor megjelent a Tinta Kiadónál összefoglaló munkája a fordítás nyelvészeti koncepcióiról, ennek a hasznos és kiváló könyvnek a nemzetközi bibliográfiáját ajánlottam a hallgatóknak: Fordítás és filozófia : a fordításelméletek tudományfilozófiai problémái & filozófiai szövegek fordítási kérdései, Bp. Tinta, 2003. Egy sorozat része : Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 1419-6603 ; 17.)(Fordítástudományi könyvtár ; 1.)Bibliogr.: p. 147-154. és a lábjegyzetekben.

[ Kovács Ilona ] 2009-10-01 15:11:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Szakonyi Károlynak
Mindenek előtt: nem szép félrevezetni a világot! A Németh Lajos lehet, hogy nyolcvankilenc éves, de a Szakonyi Karcsiról senki nem hiszi el, hiába csináltatott magának jó pár éve ilyen szép ősz maszkot. (Kadelka Lászlótól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
Covid mentes Ünnepeket Kívánunk!

Wisinger István – Pulitzer

Marton Mária - Ki hitte volna

Szabó András - Torzulás

Hazám-díj 2020

Születésnapi levél - Szakonyi Károlynak

Kétszázharminc éves a magyar nyelvű színjátszás

Ősbemutató Székesfehérváron

A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

„ Távoli üzenet”

Déri Miklós fotóművész kiállítása

Átadták az első Heller Ágnes-díjat

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]